Σύλλογος

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

του Σωματείου Χορευτικός Όμιλος Φοιτητών (Χ.Ο.Φ.)

Άρθρο 1ο

Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται στην Ελλάδα μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία Χορευτικός Όμιλος Φοιτητών (Χ.Ο.Φ.)   με έδρα τη Νάξο, οδός Προέδρου Κωνσταντίνου Κουφόπουλου.

Άρθρο 2ο

Σκοπός

Σκοποί του Σωματείου είναι :

 1. Η διάσωση, διάδοση και προβολή της Ελληνικής λαογραφικής και μουσικοχορευτικής παράδοσης.
 2. Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και η περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων και των δεσμών μεταξύ των μελών του καθώς και η   διατήρηση, των επαφών τους.
 3. Η σεμιναριακή διδασκαλία των ελληνικών χορών ανά γεωγραφικό διαμέρισμα,   από δάσκαλο- ερευνητή της κάθε περιοχής,

4.Η δημιουργία χορευτικής ομάδας και μουσικού συγκροτήματος.

 1. Η εκμάθηση παραδοσιακών χορών και οργάνων από τα μέλη του και η διοργάνωση ή η συμμετοχή σε μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις.

 Άρθρο 3ο

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, ο Σύλλογος χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο και πρόσφορο κατά περίπτωση μέσο. Αναλυτικότερα τα μέσα αυτά είναι :

 1. Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με ημεδαπά και αλλοδαπά σωματεία, με τα οποία έχει παρεμφερείς σκοπούς.
 2. Η έκδοση πάσης φύσεως εντύπων, περιοδικών, εφημερίδων, ενημερωτικών φυλλαδίων κ.λ.π.
 3. Η συνεργασία του Συλλόγου με   Σωματεία ή και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Ο Σύλλογος μπορεί να συνιστά με αυτά, ή και να προσχωρεί σε ήδη υπάρχουσες, ενώσεις προσώπων ή νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται πρόταση του ΔΣ ή των δύο πέμπτων (2/5)   του όλου αριθμού των τακτικών μελών και απόφαση της ΓΣ των μελών του Συλλόγου με απαρτία των 3/4 των τακτικών μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων .
 4. Η οργάνωση μουσικοχορευτικών παραστάσεων αυτοτελώς ή και σε συνεργασία με άλλους φορείς, καθώς και η συμμετοχή σε ανάλογες εκδηλώσεις άλλων φορέων.
 5. Η πραγματοποίηση άλλων εκδηλώσεων προς αυτή την κατεύθυνση, όπως σεμιναρίων, διαλέξεων, αναβιώσεις εθίμων, εκπαιδευτικών εκδρομών κ.α
 6. Η οργάνωση πλήθους εκδηλώσεων κατ’ έτος όπως πάρτι, χοροεσπερίδες, συνεστιάσεις .
 7. Η διεξαγωγή πρωτότυπης λαογραφικής έρευνας.
 8. Η κατασκευή παραδοσιακών ενδυμασιών με απώτερο σκοπό την πιστότερη αναβίωση των εθίμων του τόπου μας.
 9. Η διατήρηση μουσικού αρχείου ελληνικής μουσικής (CD, δίσκοι, κασέτες),ιματιοθήκης λαϊκών φορεσιών, βιβλιοθήκης με σχετικούς τίτλους, καθώς και συλλογής παραδοσιακών αντικειμένων .
 10. Η έκδοση λαογραγικών εντύπων, Cds παραδοσιακής μουσικής και DVDs με λαογραφικό περιεχόμενο (παρουσιάσεις-σεμινάρια-εκδηλώσεις)
 11. Η διατήρηση του ιστορικού αρχείου λειτουργίας του Συλλόγου.
 12. Η δημιουργία χορευτικών ομάδων σε οποιαδήποτε ελληνική πόλη καθώς και στο εξωτερικό.

Άρθρο 5ο

Μέλη του Συλλόγου

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε   τακτικά, αρωγά και επίτιμα.

Αναλυτικότερα :

 1. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν άτομα ανεξαρτήτως φύλου, που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους . Η είσοδος μέλους συντελείται ύστερα από σχετική απόφαση του ΔΣ.
 2. Αρωγά μέλη γράφονται όσοι δεν έχουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους αλλά επιθυμούν να συνδράμουν στην επιτυχή τέλεση των σκοπών του Συλλόγου και καταβάλλουν κάποια ετήσια συνδρομή , το ελάχιστο ύψος της οποίας καθορίζεται από το ΔΣ. Τα αρωγά μέλη δεν μετέχουν στη Διοίκηση. Συμμετέχουν όμως στις ΓΣ, μπορούν να λαμβάνουν το λόγο και να εκφέρουν τις απόψεις τους, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
 3. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν τα τακτικά ή αρωγά   μέλη, και ακόμη άτομα που δεν είναι μέλη, τα οποία έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο.Τα μέλη αυτά ανακηρύσσονται ως επίτιμα από τη ΓΣ. Η αναγνώριση κάποιου ως επίτιμου μέλους είναι μια ηθική ανταμοιβή. Η αναγνώριση αυτή δεν επαυξάνει ούτε μειώνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Σύλλογο. Τα επίτιμα μέλη δεν μετέχουν στη Διοίκηση. Συμμετέχουν όμως στις ΓΣ, μπορούν να λαμβάνουν το λόγο και να εκφέρουν τις απόψεις τους, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου εκτός και αν είναι τακτικά μέλη.

Η ιδιότητα του μέλους δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.